Verejné obstarávanie

Obec Lukavica je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO")  verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

obec Lukavica
obecný úrad Lukavica,Lipová 1409/1, 962 31 Lukavica
zastúpený: Ing. Michal Bartko, PhD., starosta obce
IČO: 00320447

Obec Lukavica ako verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek v zmysle zákona o VO, a to prostredníctvom štatutárneho zástupcu alebo inej odborne spôsobilej osoby oprávnenej konať v mene verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ uverejňuje všetky informácie a dokumenty v zmysle zákona o VO v Profile verejného obstarávateľa vedenom na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie (UVO - www.uvo.gov.sk)


Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávanie v roku 2021:

19.05.2021

Oprava miestnych komunikácií - Lipová ulica 2. etapa a Topoľová ulica 2. etapa

Výzva na predkladanie ponuky: stiahni tu , súbor vo formáte pdf obsahuje všetky požadované prílohy

07.06.2021

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk: stiahni tuUkončené verejné obstarávanie v roku 2020:

07.08.2020

Rekonštrukcia obecného majetku - objektu hospodárskeho zázemia obecného úradu

Výzva na predkladanie cenovej ponuky: stiahni tu

Prílohy k výzve:
Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií: stiahni tu
Príloha č.2 - Položkový rozpis obstarávania: stiahni tu
Príloha č.3 - Návrh zmluvy: stiahni tu
Príloha č.4 - Čestné prehlásenie: stiahni tu
Príloha č.5 - Výkresová dokumentácia: stiahni tu

29.08.2020

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk: stiahni tu


12.02.2020

Oprava obecného majetku - nákup tovaru

Výzva na predkladanie cenovej ponuky: stiahni tu

Príloha č. 1 podľa druhu tovaru

Časť A: stavebný materiál: stiahni tu
Časť B: spojovací, kotviaci a montážny materiál:
stiahni tu
Časť C: sanita:
stiahni tu
Časť D: keramické obklady a dlažby:
stiahni tu
Časť E: výplne otvorov, exteriérové dvere a okná:
stiahni tu
Časť F: výplne otvorov,interiérové dvere:
stiahni tu
Časť G: konštrukčné drevo a rezivo:
stiahni tu
Časť H: drevený vnútorný obklad:
stiahni tu
Časť I: podlahová krytina:
stiahni tu
Časť J: betónová zmes:
stiahni tu

02.02.2020

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Časť A: stavebný materiál: stiahni tu
Časť B: spojovací, kotviaci a montážny materiál:
stiahni tu
Časť C: sanita:
stiahni tu
Časť D: keramické obklady a dlažby:
stiahni tu
Časť E: výplne otvorov, exteriérové dvere a okná:
stiahni tu
Časť F: výplne otvorov,interiérové dvere:
stiahni tu
Časť G: konštrukčné drevo a rezivo:
stiahni tu
Časť H: drevený vnútorný obklad:
stiahni tu
Časť I: podlahová krytina:
stiahni tu
Časť J: betónová zmes:
stiahni tu

27.02.2020

Detské ihrisko Štart v obci Lukavica

Výzva na predkladanie ponuky: stiahni tu , súbor vo formáte pdf obsahuje všetky požadované prílohy
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk: stiahni tu


Ukončené verejné obstarávanie v roku 2019:

Zber, manipulácia, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov v obci Lukavica

Súťažné podklady: stiahni tu

Zápisnica z otvárania ponúk: stiahni tu


Oprava miestnych komunikácií - Lipová ulica a Topoľová ulica

Súťažné podklady: stiahni tu

Zápisnica z otvárania ponúk: stiahni tu