Úradná tabuľa

15.02.2021 - Sčítanie obyvateľov (samosčítanie)
Sčítanie obyvateľov (samosčítanie) začína v pondelok 15.2.2021
pdf Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_slovensky
pdf Inzercia_2_A4_bez tlačových dát
pdf SODB_DL Leták
pdf SODB_Inzercia_2_A4
pdf SODB_Inzercia_A4(1)
pdf SODB_Plagát_A4
Per Rollam hlasovanie o zmenách rozpočtu roka 2020
docx Dôvodová správa a návrh uznesenia
pdf Návrh zmeny rozpočtu roku 2020
pdf Zápisnica z perrollam hlasovania
Návrhy VZN 02/2020, 03/2020 a rozpočtu obce na r. 2021
pdf Návrh rozpočtu obce Lukavica na rok 2021
pdf Návrh rozpočtu obce Lukavica na rok 2021 - textová časť
pdf Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s odpadmi platné od 1.1.2021
pdf Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady platné od 2021
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027“
Oznámenie o strategickom dokumente dotknutej obci podľa § 6 ods. 2, písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z.
pdf Oznámenie o strategickom dokumente dotknutej obci podľa § 6 ods. 2, písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z.
pdf Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027“
pdf Oznámenie o strategickom dokumente
Informácie o koronavíruse
pdf Informácie o koronavíruse
pdf Odporúčanie v rámci prevencie šírenia koronavírusu
pdf Povinnosť karantény
jpg Plagát ruka ruku myje
jpg Plagát rusko_nie_je_hanba
pdf 10 odporúčaní keď ste doma COVID-19
pdf Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19
pdf Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19
pdf Pomoc sebe a druhým COVID-19
pdf Opatrenie ÚVZ SR - Rúška_29_09_2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR - Hranice_01.10.2020
Oznamy obce
pdf Výzva
pdf Oznámenie - zaburinenie pozemkov
pdf Vypúšťanie obsahu žúmp a septikov
jpg Výzva - voľne pobehujúce psy
pdf Zverejnenie zámeru predaja majetku
pdf Opatrenie obce Lukavica o obmedzení polievania trávnikov
pdf Požiarny poriadok obce Lukavica
pdf Úprava stránkových hodín na OcÚ od 01.10.2020
pdf 19.04.2021_Verejná vyhláška-Kolaudačné rozhodnutie_SSD_Malý brod
Územný plán obce Lukavica, Zmena a doplnok č. 7
pdf Verejná vyhláška ÚPN ZaD č.7
pdf Textová časť k ÚP ZaD č.7
pdf Mapová časť k ÚP ZaD č.7
pdf OÚ Zvolen - oznámenie adresy
pdf OÚ ŽP Zvolen - Informácia o oznámení
Podujatia obce
OBEC
pdf Návrh rozpočtu 2020
pdf Návrh rozpočtu 2020,2021,2022
pdf Návrh Záverečného účtu obce za r 2019
Akreditované rozbory odpadovej a pitnej vody
pdf 11.2.2020 - Pitná voda
pdf Pitná voda 16.06.2020