Platné smernice, poriadky, štatúty a VZN obce Lukavica

Smernice, poriadky štatúty a VZN schválené v roku 2021
pdf VZN o nakladaní s odpadom č. 1/2021
pdf VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady č.2/2021
Smernice, poriadky štatúty a VZN schválené v roku 2020
pdf VZN o pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci.
pdf Požiarny poriadok obce Lukavica
Smernice, poriadky štatúty a VZN schválené v roku 2019
pdf Rokovací poriadok obce Lukavica
pdf Zásady odmeňovania poslancov OZ
pdf VZN 1/2019 ÚP Doplnok č.6
pdf VZN 2/2019 poplatok za rozvoj
pdf Smernica o verejnom obstarávaní
pdf Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce prílohač.1
pdf Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
pdf Smernica o vybavovaní sťažností v podmienkach obce Lukavica
pdf Komunitný plán sociálnych služieb obce Lukavica
pdf Smernica - Zásady tvorby a použitia Sociálneho fondu
pdf Smernica - pre činnosť vyraďovacej a likvidačnej komisie obce Lukavica
pdf VZN 1/2012 o ochrane ŽP novelizácia
pdf VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
pdf VZN č 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady platné od 1.1.2020
pdf VZN č. 6/2019 o miestnych daniach platné od 1.1.2020
Platné VZN k Územnému plánu a jeho doplnkom
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf VZN 1/2009 ÚP ZaD č.2
pdf VZN 2/2009 ÚP ZaD č.3
pdf VZN 1/2011 ÚP ZaD č.5
pdf VZN 1/2019 ÚP ZaD č.6
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
pdf Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023
pdf PHSR
VZN č.2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
pdf VZN č.2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov