Platné VZN obce

Platné VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
Schválené 16.12.2012 - Platné od 01.01.2013
pdf VZN č. 1/2013
Platné VZN č. 1/2012 o Ochrane životného prostredia
Schválené 07.09.2012
pdf VZN č. 1/2012
VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad platné do 31.12.2012
Schválené 01.01.2012
pdf VZN č. 3/2011