Aktuality

13.02.2015 - Výberové konanie na funkciu - HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE


OBEC Lukavica vypisuje výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE LUKAVICA


v súlade s § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Lukavica musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby (t.j. do 08.03.2015 ) s predpísanými náležitosťami a prílohami (pozri nižšie)
na
 Obec Lukavica, Obecný úrad, Lipová 1409/1, 962 31 Lukavica
v uzavretej obálke označenej

"VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - "NEOTVÁRAŤ!". "

Výberové konanie sa uskutoční 22.03.2015 na Obecnom úrade v Lukavici

Požiadavky:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
• súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
• znalosť základných noriem samosprávy a účasť na výberovom konaní.
• súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace .

Všeobecné podmienky:
• hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x ročne podáva správu o svojej činnosti
• funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
• vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:
• nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
• účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
• príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
• správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
• hospodárenie s finančnými prostriedkami
• plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
• dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:
• tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
• opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:
• k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
• možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
• výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
• zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

V Lukavici dňa 13.02.2015


Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 13.02.2015
Zvesené z úradnej tabule obce dňa : 22.03.2015