Aktuality

13.11.2013 - Výberové konanie na funkciu - HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE


OBEC Lukavica vypisuje výberové konanie na funkciu

 HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE LUKAVICA

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Lukavica zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami (pozri nižšie) do

 19. 12. 2013

na Obec Lukavica, Obecný úrad, Lipová 1409/1, 962 31 Lukavica v uzavretej obálke označenej

 "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - "NEOTVÁRAŤ!"


Výberové konanie sa uskutoční 03. 01. 2014 o 18:00 hod. na Obecnom úrade.


 Požiadavky:

• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
• súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • znalosť základných noriem samosprávy a účasť na výberovom konaní.

Všeobecné podmienky:

• hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x ročne podáva správu o svojej činnosti
• funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
• vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

• nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
• účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
• príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
• správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
• hospodárenie s finančnými prostriedkami
• plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
• dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

• tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
• opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

• k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
• možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
• výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
• zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

Vyhlásenie je vyvesené aj na úradnej tabuli obce Lukavica
 V Lukavici dňa 13.11.2013