Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie listín

Osvedčovanie listínPotrebné doklady:

  • originál alebo osvedčená fotokópia listiny
  • fotokópia listiny

poplatok 2,00 € za každú, aj začatú stranu

Identifikácia osoby, ktorá predkladá listinu na osvedčenie nie je nutná.

Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.
Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.


Obec nevykonáva osvedčovanie:

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií z katastra nehnuteľností
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány)
  • ak je listina v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Upozornenie:

fotokópia musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov