Miestne dane a poplatky

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad


Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatník a platiteľ

Poplatok platí poplatník a je ním:
 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 • Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom, ak na jeho základe užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. V prípade, že fyzická osoby má v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ, ktorým je:
 • vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí;správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
Sadzba poplatku
Určenie poplatku

V prípade, že v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na určené obdobie, spravidla na jeden kalendárny rok. Obec môže všeobecne záväzným nariadením určiť poplatok inak, a to ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka právnickú osobu alebo podnikateľa, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť.
Poplatok pre fyzickú osobu sa stanoví ako súčin sadzby poplatku a počtu dní určeného obdobia.
Poplatok pre právnickú osobu alebo podnikateľa sa stanoví ako súčin sadzby poplatku, počet dní určeného obdobia a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom právnickou osobou alebo podnikateľom v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci.
Ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba. priemerného počtu hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby.
Do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu.
Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa predchádzajúceho odseku, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1, a priemerného počtu osôb alebo miest podľa bodov 1. a 2. predchádzajúceho odseku.
Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo ak nie je možné postupovať podľa predchádzajúceho bodu, 1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo 2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca určeného obdobia.

Ohlásenie

Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu.
Ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (ďalej len "identifikačné údaje"),identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka, údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje.
Ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

Vyrubenie poplatku

Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví obec výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
Vrátenie poplatku

Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €. Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
Spôsob a formu vrátenia poplatku pri množstvovom zbere obec upraví vo všeobecne záväznom nariadení obce. Obec môže v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným nariadením na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo môže poplatok odpustiť.

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením
 • sadzbu poplatku,
 • dĺžku obdobia, na ktoré určuje poplatok,
 • vznik a zánik povinnosti platenia poplatku,
 • ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti,
 • splatnosť poplatku, hodnoty koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob,
 • formu, miesto na zaplatenie poplatku,
 • prípady, keď možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku
 •  spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia,
 • ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.
Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu stanovenú týmto zákonom alebo môže poplatok odpustiť.