Miestne dane a poplatky

Daň za nevýherné hracie prístroje

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Daň za nevýherné hracie prístroje patrí medzi miestne dane.

Predmet dane

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje (t. j. za čo sa daň platí) sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovník

Daňovníkom (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základ dane
 
Základom dane (t.j. od čoho výška dane závisí) je počet nevýherných hracích prístrojov.
 
Sadzba dane

Určuje ju obec za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
 
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(t. j. od kedy sa stáva osoba prevádzkujúca nevýherné hracie prístroje daňovníkom) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

Oznamovacia povinnosť, vyrúbenie dane a platenie dane

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Tlačivo "Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje" si môžete stiahnuť priamo na tejto stránke, alebo osobne vyzdvihnúť v kancelárii OcÚ.
Obec vyrubí daň platobným výmerom.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú. Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k dani za nevýherné hracie prístroje, najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane, splátky dane a lehotu splatnosti splátok dane.