Miestne dane a poplatky

Daň za ubytovanie

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Daň za ubytovanie je jednou z miestnych daní.

Predmet dane

Predmetom dane (t. j. za čo sa daň platí) je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.

Daňovník

Daňovníkom (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť) je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základ dane

Základom dane (t.j. od čoho výška dane závisí) je počet prenocovaní.

Sadzba dane

Určuje ju obec na jednu osobu a prenocovanie.

Vyberanie dane

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza. Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k dani za ubytovanie, najmä sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane.

Ohlásenie daňovej povinnosti k dani za ubytovanie si môžete stiahnuť na tejto stránke v sekcii "Tlačivá na stiahnutie" alebo osobne v kancelárii OcÚ.