Tlačivá na stiahnutie

Register adries
Určenie súpisného a orientačného čísla
doc Žiadosť o určenie/zmenu/zrušenie súpisného čísla
Spoločný stavebný úrad
Tlačivá na stiahnutie
pdf Sadzobník správnych poplatkov
pdf Návrh na vydanie územného rozhodnutia
pdf Návrh na povolenie zmeny stavby v užívaní stavby
pdf Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
pdf Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
pdf Žiadosť o povolenie terénnych úprav
pdf Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
pdf Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
pdf Žiadosť o stavebné povolenie
pdf Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác
pdf Ohlásenie drobnej stavby
pdf Všeobecné podmienky a pokyny pre pripojenie na VK
pdf Všeobecné podmienky a pokyny pre rozkopávku MK
Poplatková povinnosť za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Tlačivá na stiahnutie
pdf Oznámenie o vzniku, zániku, zmene k poplatku za komunálny odpad
Evidencia obyvateľov obce
Tlačivá na stiahnutie
pdf Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
pdf Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
pdf Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
pdf Potvrdenie o pobyte
pdf Oznámenie zmeny trvalého pobytu
pdf Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt
Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva
Tlačivá na stiahnutie
Daň za ubytovanie
Tlačivá na stiahnutie
pdf Ohlásenie daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
Daň z nehnuteľností
Tlačivá na stiahnutie
pdf Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností FO
pdf Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností PO
pdf Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie DP k dani z nehnuteľností
pdf Danove priznanie k dani z nehnutelnosti k dani za psa k dani za predajne automaty a k dani za nevyherne hracie pristroje
Daň za psa
Tlačivá na stiahnutie
pdf Evidenčný list psa - obec Lukavica
pdf Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie - obec Lukavica
pdf Oznámenie o zániku daňovej povinnosti za psa - obec Lukavica
pdf Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti za psa - obec Lukavica